Thông tin chi ti?t

?ôi nét v? chúng tôi

Khách s?n Oasis do Ken và Li?u s? h?u, m?t ?ôi v? ch?ng ng??i New Zealand và Vi?t Nam. Nhân viên c?a chúng tôi nói ???c ti?ng anh và là ng??i ??a ph??ng. ?i?u ?ó khi?n cho vi?c b?n ? l?u l?i n?i ?ây tr? nên d? dàng và tho?i mái nh?t có th?, cùng v?i s? giao thi?p thân t́nh mà ch? duy nh?t khách s?n chúng tôi có th? mang ??n cho b?n.

Khách s?n Oasis, là khách s?n có 9 pḥng hi?n ??i, n?m bên b? sông ??i di?n v?i trung tâm thành ph? B?n Tre.

Pḥng ?c

T?t c? các pḥng ??u có cách âm, máy ?i?u ḥa, t? l?nh, truy?n h́nh cáp, máy n??c nóng ch?y b?ng n?ng l??ng m?t tr?i … và r?t nhi?u nh?ng thi?t b? khác ?áp ?ng t?t nh?t cho m?i nhu c?u c?a các b?n.

H? b?i

Chúng tôi có m?t h? b?i 1,6m v?i h? th?ng l?c n??c hi?n ??i b?ng h?n h?p n??c mu?i và clo. Chúng tôi c?ng có 4 túp l?u tranh, n?i mà các b?n có th? th? giăn m?t cách tho?i mái sau m?t ngày c?ng th?ng. M?t qu?y r??u ngoài tr?i và dăy gh? t?a l?ng là không th? thi?u khi b?n ?ang ??ng bên h? b?i tuy?t ??p c?a chúng tôi.

Th?c ??n

  • Khách s?n ph?c v? b?a sáng theo yêu c?u c?a Quư khách, nh?ng ngoài ra luôn s?n có nh?ng món ?n ??y ?? dinh d??ng khác nh? ng? c?c, s?a t??i, tr?ng ?p la, bánh ḿ n??ng …
  • M?t ly cà phê ?en ho?c các lo?i n??c pha ch? là th? không th? thi?u trong b?a sáng c?a ng??i Vi?t Nam.
  • N??c ng?t, bia l?nh, r??u vodka hay các lo?i n??c khoáng luôn có m?t trong th?c ??n c?a chúng tôi.
  • Và r??u g?o ??a ph??ng th́ chuyên dành cho nh?ng ng??i sành s?i v? m? t?u.

Nh?ng ?i?m n?i b?t

  • Chúng tôi cho thuê xe máy cùng v?i ng??i h??ng d?n dày d?n kinh nghi?m, luôn s?n sàng ??y xe cho Quư khách.
  • Nh?ng chi?c xe Lam ba bánh c?a chúng tôi luôn ch? ?ón nh?ng hành khách ??u tiên t? bu?i sáng.
  • Luôn gi? m?t không gian b́nh yên, thanh th?n và tôn tr?ng t?t c? các khách hàng chính là lu?t l? c?a chúng tôi.

Giá c?

Lo?i pḥng

S? gi??ng

Giá (??ng)

??n

1 gi??ng ?ôi

290.000

Double

2 gi??ng ?ôi

340.000

Pḥng gia ?́nh


Liên h?

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay237
mod_vvisit_counterHôm qua2855
mod_vvisit_counterTu?n này10171
mod_vvisit_counterTu?n tr??c16931
mod_vvisit_counterTháng này81975
mod_vvisit_counterTháng tr??c168531
mod_vvisit_counterT?t c?1254695

Ngày 23 tháng 11 n?m 2017