Nh?ng chuy?n tham quan

Nh?ng ?i?m tham quan ??a ph??ng

??n v?i Khách s?n Mekong Oasis t?i B?n Tre, chúng ta nh? ??ng ngay t?i con tim c?a ḍng sông, n?i ???c bao quanh b?i t?t c? nh?ng ho?t ??ng th??ng ngày c?a ng??i dân ??ng b?ng sông C?u Long.

  • Các làng ngh? th? công lâu ??i, t?n t?i và phát tri?n theo mô h́nh cha truy?n con n?i
  • Tr?ng d?a và ch? bi?n d?a, ?óng góp 75% s?n l??ng c?a ngành công nghi?p d?a c?a Vi?t Nam
  • Vi?c nuôi cá, d?n chuy?n sang ngành nuôi tr?ng th?y s?n.
  • Nh?ng con kênh, nh?ng ḍng sông, nh?ng lùm d?a, cánh ??ng lúa, nh?ng khu ch? hay nh?ng ngôi làng chính là d?u ?n th?t ??c s?c trong v?n hóa mi?n Tây.

Các c? h?i ?? quan sát và tr?i nghi?m nh?ng l?i s?ng c?a ng??i dân ?ă khi?n B?n Tre tr? thành m?t n?i lư t??ng và ?áng ?? tham quan nh?t ? ??ng b?ng sông C?u Long. Ch? cách Tp. H? Chí Minh 2 gi? ??ng h?, Khách s?n Mekong Oasis là m?t n?i th?t tuy?t v?i ?? d?ng chân và khám phá.

Tiêu chu?n và ??c ?i?m du l?ch

Khách s?n Oasis s? mang ??n cho các b?n nh?ng phút giây th?t ??p, nh?ng khung c?nh mà b?n mu?n nh́n th?y. Hi?n nay, chúng tôi ?ang là ??i tác hàng ??u c?a nh?ng t? ch?c chuyên thi?t k? nh?ng chuy?n du l?ch t?t nh?t, tiêu chu?n nh?t trên toàn t?nh B?n Tre. Ngoài ra Quư khách hàng c̣n có nh?ng tùy ch?n gi?i trí nh? chèo thuy?n, ?i xe ??p … Ngoài ra khi thông báo tr??c vài ngày, chúng tôi c̣n có th? liên h? t? ch?c các chuy?n du l?ch chuyên bi?t h?n và tùy theo ư thích c?a Quư khách hàng. M?t không gian riêng t?, tho?i mái luôn ???c t?o ra khi ng??i ??i di?n c?a công ty du l?ch ??n Khách s?n Oasis Mekong, th?o lu?n v?i Quư khách hàng v? k? ho?ch tham quan.

Nh?ng chuy?n du l?ch B?n Tre có nhi?u ph?m vi: chèo thuy?n trên sông, ??p xe qua các lùm d?a, mua s?m ? trung tâm và ? các ch?, ghé th?m B?o tàng Cách M?ng, lang thang trên nh?ng cánh ??ng lúa ho?c tr?i nuôi cá, nh?ng chuy?n ?i thuy?n trên sông C?u Long, xem cách làm k?o d?a, tham quan các làng th? công m? ngh? c?a ??a ph??ng … Dù cho s? l?a ch?n c?a Quư khách hàng khó kh?n, chúng tôi ??u có th? s?p x?p ?n th?a.

Du l?ch ??n các vùng khác và các n??c khác

Xa h?n, chúng tôi có th? s?p x?p cho Quư khách nh?ng chuy?n du l?ch ??n Tp. H? Chí Minh, Nha Trang, Hu?, Hà N?i và V?nh H? Long. Chúng tôi th?m chí c̣n có th? giúp cho Quư khách nh?ng chuy?n du l?ch ??n Angkor Wat (Campuchia) hay V?n Lư Tr??ng Thành  (Trung Qu?c) hay T? C?m Thành (B?c Kinh).

Nh?ng chuy?n du l?ch ??o Phú Qu?c (m?t băi bi?n du l?ch l?n th? 2 Vi?t Nam), chúng tôi v?n có th? b? trí b?ng thuy?n ho?c máy bay. Chúng ta hay ngh? r?ng: “Quá xa ?? mà du khách khi ??n Vi?t Nam có th? tham quan nh?ng vùng này v́ thi?u c? s? h? t?ng”. Nh?ng gi? ?ây, th?t d? dàng ?? làm ?i?u ?ó khi b?n xu?t phát t? B?n Tre v?i kinh nghi?m và nh?ng m?i quan h? c?a chúng tôi. Chúng tôi tin ch?c r?ng chúng ta có th? làm ???c ?i?u ?ó.

??ng kí

Chúng tôi có th? cung c?p cho Quư khách hàng nh?ng thông tin chi ti?t v? cách t?t nh?t ?? du l?ch B?n Tre, ho?c chúng tôi có th? s?p x?p ?? b?n có th? ch?n l?a. Chúng tôi luôn có nh?ng ch??ng tŕnh khuy?n măi và gi?m giá cho Quư khách hàng ??t t? 4 vé tr? lên.

Liên l?c

Vui ḷng liên l?c v?i chúng tôi tr??c khi ??n tr? s? khách s?n Oasis ?? chúng tôi có th? cung c?p giá c?, thông tin, nh?ng tùy ch?n kèm theo và ?? ch?m sóc khách hàng t?t h?n. Bên c?nh ?ó, chúng tôi c?ng có thêm th?i gian ?? c?p nh?t nh?ng yêu c?u c?a Quư khách hàng, Hăy c? nói v? nh?ng ?i?u mà b?n quan tâm ?i, v́ chúng tôi s? c? g?ng s?p x?p cho b?n.

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay244
mod_vvisit_counterHôm qua2855
mod_vvisit_counterTu?n này10178
mod_vvisit_counterTu?n tr??c16931
mod_vvisit_counterTháng này81982
mod_vvisit_counterTháng tr??c168531
mod_vvisit_counterT?t c?1254702

Ngày 23 tháng 11 n?m 2017