Newsfeeds

C?m nang du l?ch

“Sau nhi?u n?m sinh s?ng ? châu Á, tôi ngh? r?ng có th? có ích n?u tôi truy?n ??t l?i m?t s? kinh nghi?m cho nh?ng ai ?ang quan tâm. M?t vài ?i?u s? ch? áp d?ng cho nh?ng ai “?i b?i” trong khi nh?ng tr??ng h?p t??ng t? dành cho nh?ng ai ch? s?ng trong khách s?n n?m sau. Tùy theo t?ng tr??ng h?p, tôi hy v?ng b?n s? th?y h?u ích. Và, xin vui ḷng cho tôi bi?t n?u b?n có b?t k? b́nh lu?n thêm sau ?ây”

Kenneth Horsfall

X?p hàng

H?u h?t các n?i ??u không ph?i x?p hàng, v́ th? b?n c?n m?nh d?n n?u b?n mu?n ???c ph?c v?. M?i ng??i s? ?i tr??c b?n n?u b?n không t? ??ng d?y b?ng cách c?n ???ng h? ho?c nói v?i h? r?ng b?n là ng??i ??n tr??c. ??ng ngh? r?ng nh?ng ng??i khác ch?n l?a ?? ??ng phía sau b?n.

Khách s?n

B?n s? ???c h?i v? h? chi?u ho?c ID lúc b?n ??ng kư pḥng t?i qu?y ti?p tân. M?t s? khách s?n (??c bi?t là ? trong các thành ph?) s? sao chép l?i h? chi?u và g?i l?i cho b?n. ? m?t s? n?i khác (v?i ?a ph?n là khách du l?ch t? do) s? gi? l?i và báo cáo v?i c?nh sát ??a ph??ng r?ng b?n ?ang ? khách s?n c?a h?. Sau khi báo cáo xong, h? có th? g?i tr? ho?c gi? l?i cho ??n khi b?n r?i kh?i. ?ây ??u là nh?ng th? t?c b́nh th??ng và không có ǵ ph?i lo l?ng. Th?m chí, b?n có th? an toàn h?n khi gi? h? chi?u bên ng??i.

Gi? l?i m?t b?o sao c?a h? chi?u trong hành lư c?a b?n và luôn mang theo m?t b?o sao khác v?i b?n.

Khi b?n nh?n pḥng, hăy l?y m?t ho?c hai cards c?a khách s?n. B?n có th? s? d?ng nó ?? ch? d?n cho taxi ho?c tài x? moto bi?t làm th? nào ?? ??a b?n v? trong l?n ra ngoài sau, ho?c n?u b?n b? l?c ???ng, ch? c?n ?i b? xong quanh khu v?c ?ó, b?n có th? ch? cho ng??i dân ?? h? có th? giúp b?n t́m h??ng quay tr? l?i. Nó c?ng có ích khi b?n không may g?p tai n?n và ? l?i b?nh vi?n – nhà ch?c trách có th? s? d?ng nó ?? t́m ra n?i b?n ?ang ?.

M?t vài khách s?n không khuy?n khích ho?c s? không ch?p nh?n du khách ? sau m?t vài gi? nh?t ??nh. ?? tránh r?c r?i trong nh?ng tr??ng h?p ?ó, t?t nh?t b?n nên h?i rơ khi b?n thuê pḥng.

N?u b?n ?i xa trong ṿng m?t ho?c hai ngày và mu?n ?? l?i hành lư trong khách s?n, hăy ch?c ch?n r?ng nhân viên ?ă ?? hành lư b?n t?i m?t khu v?c an toàn. N?u h? nói “ch? d?i ?i khi có s? cho phép”, hăy yêu c?u ???c t? mang hành lư ??n khu v?c an toàn ?? ??m b?o r?ng nó s? ? ?ó. N?u không, túi xách c?a b?n s? b? l?n l?n v?i túi c?a nh?ng ng??i t? m?t nhóm du l?ch ho?c m?t ng??i nào ?ó ?? l?i mà tài x? taxi có th? c?m nh?m mà không nh?n ra nó không ph?i c?a h?. ?i?u ?ó có th? x?y ra.

Nhi?u khách s?n r?t khác nhau. M?t s? th́ r?t t?t, nh?ng m?t s? khác c?ng r?t t?. May m?n thay, s? r?t t?t ch? là thi?u s?. ?? b?o v? b?n kh?i nh?ng chi phí phát sinh không c?n thi?t ho?c quá ph?c t?p, có m?t bài ?i?u b?n có th? làm: khi b?n m?i b??c vào pḥng, hăy ki?m tra l?i t?t c? m?i th? (b́nh hoa, ?èn chi?u sáng, nhà v? sinh, t? l?nh, ...). Ki?m tra bên trong t? l?nh và t?t c? cách ph? d?ng dùng thêm ?? ch?c ch?n r?ng b?n không ph?i tr? thêm cho b?t c? ph? d?ng nào n?u b?n không s? d?ng. M?t vài khách s?n có cung c?p n??c u?ng, m?t s? khác l?i tính phí. Các s? chai có d?u chai b? h?ng khi b?n nh?n pḥng, h? s? cho r?ng b?n ?ă u?ng n??c và c? g?ng tính phí cho vi?c ?ó. L?p th?y tinh bên trong b́nh pha lê có th? ?ă b? v?, và h? s? cho r?ng b?n làm h?ng nó. Trong khách s?n có bán DVDs, con d?u DVDs có th? ?ă ???c m? s?n và h? s? tính phí cho b?n v? ?i?u ?ó. Có r?t nhi?u th? ph?i ki?m tra, nh?ng c?n c?n th?n ?i?u này, n?u b?n nghi ng? v? khách s?n ngay phút ??u tiên khi b?n ??n, h? s? gây ra r?t nhi?u r?c r?i cho b?n. Hăy ch? ra nh?ng ?i?u b?n quan tâm và h? s? nh?n ra b?n không ph?i khách hàng dành ?? th? và l?a ??o.

Du l?ch

?i d?o ṿng quanh các shop. Các m?c giá khác nhau ?áng ng?c nhiên trong các tour du l?ch h?u nh? gi?ng nhau. ??ng bao gi? ch?p nh?n m?c giá ??u tiên và luôn c? g?ng m?c c? ?? ???c m?t m?c giá t?t h?n. H?u h?t các tour ??u gi?ng nhau. Tr? m?t m?c giá cao h?n b́nh th??ng có ngh?a là b?n ph?i tr? thêm m?t kho?n cho m?t chi?c kh?n ?n t?t h?n trong m?t pḥng máy l?nh. Ngoài ra, r?t ít khi có s? khác bi?t trong các tour du l?ch

Hăy s? d?ng d?ch v? c?a m?t công ty du l?ch có tài li?u qu?ng cáo t?t và m?t tác phong chuyên nghi?p. Có m?t vài công ty “m?c lên” trong mùa du l?ch, h??ng th? m?t vài l?i nhu?n theo sau các công ty du l?ch xung quanh, và sau ?ó l?i bi?n m?t, ?ôi khi b?n ph?i tr? ti?n tr??c khi b?n th?c hi?n tour. Các công ty này th??ng cung c?p giá r? h?n các công ty khác nh?ng d?ch v? l?i không ??m b?o ???c ch?t l??ng.

N?u b?n là m?t du khách không có nhi?u kinh nghi?m, th́ các tour ???c ??t tr??c và hoàn ch?nh là gi?i pháp t?t nh?t cho b?n. ?ây là lo?i h́nh th? giăn nhi?u h?n và ít c?ng th?ng h?n. Hăy ?? các công ty du l?ch s?p x?p n?i ?n ch?n ? cho b?n, t́m ki?m nh?ng n?i b?n ??n và ho?ch ??nh b?n s? làm ǵ...

N?u b?n mu?n ???c t? do ?i t? thành ph? ??n thành ph?, khách s?n ??n khách s?n, hăy tham gia các tour ???c b? trí theo d?c ???ng ?i. ?i?u này cho phép b?n tùy ch?n ? l?i m?t n?i lâu h?n, n?u b?n thích. Và nó c?ng mang l?i s? t? do ?? nh́n ng?m nh?ng c?nh v?t h?p d?n b?n.

M?t vài tours s? d?ng chân t?i m?t c?a hàng l?u ni?m?, nhà máy s?n xu?t t? d?t?, hay x??ng làm ng?c?, ... ? trên ???ng ?i. ?ây là m?t cách ?? công ty du l?ch nh?n ti?n hoa h?ng t? các doanh nghi?p. T?t nh?t, b?n không nên mua ? nh?ng n?i này và b?n c?ng nên ki?m tra tr??c khi b?n ??t tour n?u nó có bao g?m nh?ng d?ch v? này. M?t tr?m d?ng chân (?? t́m m?t cái ǵ ?ó cho b?a ?n, hay c?n nhà v? sinh, ...) th́ ch?p nh?n ???c, và ?i?u ?ó c?ng có ngh?a là b?n có th? d? dàng mua m?t vài món quà l?u ni?m. Nh?ng, b?n không mu?n ?i ??n quá nhi?u n?i ho?c ?i kh?i ?? không ph?i ??n nh?ng n?i b?n không mu?n. N?u b?n ??t m?t tour cá nhân, hăy ch?c ch?n r?ng tài x? bi?t b?n không mu?n ?i nh?ng n?i nh? th?

Thu?c men

Thu?c tuy ??c nh?ng có s?n ? Vi?t Nam và toa thu?c c?a bác s? là ?i?u không c?n thi?t. N?u b?n ph?i ?i ??n b?nh vi?n, b?n có th? ph?i tr? ti?n thu?c trong khi có nh?ng lo?i thu?c b?n có th? t? mua.

??i v?i vi?n tr? ??u tiên và nhu c?u h?ng ngày, chúng tôi luôn có m?t cái túi nh? ?? mang theo. Nó ch?a viên k?o ng?m, Quickeze (viên nén kháng acid), Band-Aids/ mi?ng dán ?au kh?p, Tiger Balm, Thu?c tr? côn trùng c?n, kem ch?ng n?ng, thu?c gi?m ?au và b?t k? thu?c cá nhân mà chúng tôi c?n. Thông th??ng, chúng tôi c?ng có th? mang theo m?t ít thu?c ng? nh?. B?n s? không th? bi?t tr??c ???c khi nào b?n s? c?n chúng (ví d?, n?u không có máy ?i?u ḥa ? khách s?n, ho?c quá ?n ào). Và, v?i nh?ng chuy?n xe bus gây bu?n ng? ?ang s? d?ng hi?n nay, thu?c ng? tr? nên r?t ti?n l?i cho các chuy?n ?i. Ki?m tra l?i v?i bác s? n?u b?n c?n ph?i mang theo m?t vài th? thu?c khác.

Nhà v? sinh

Luôn mang theo gi?y v? sinh cho riêng ḿnh!

Hăy luôn mang theo nh?ng gói kh?n gi?y trong túi c?a b?n m?i lúc. M?t l?i th? khác là b?n có th? s? d?ng nó ?? nhét vào tai khi ph?i nghe nh?ng bài v?ng c?, c?i l??ng c?a Vi?t Nam trên nh?ng chuy?n xe (n?u b?n không thích nghe). Trong nh?ng lúc ??c bi?t, ??ng v?t gi?y v? sinh b?a băi, bên c?nh nhà v? sinh s? có m?t thùng rác. ? nông thôn, n??c th?i có th? s? ch?y vào m?t cái ao hay con l?ch g?n ?ó nh?ng cá s? không ?n gi?y ?âu nên b?n ??ng lo l?ng khi h? ph?c v? món cá. ?ôi khi gi?y s? làm ngh?t nhà v? sinh, nên b?n ??ng x? nó ho?c là b?n s? th?y m?t nhà v? sinh ng?p l?t. M?c dù v?y, Nhà v? sinh c?a Khách s?n Oasis luôn luôn có th? x? lư t?t ?? tránh t́nh tr?ng này.

B?n c?u

Khi s? d?ng b?n c?u, x?n qu?n lên 1 chút và hăy ch?c ch?n r?ng b?n s? không làm r?i ví ti?n v?i ?i?n tho?i.

Nhà v? sinh công c?ng

T?i các b?n xe buưt, b?n phà hay các ?i?m du l?ch th??ng có các nhà v? sinh công c?ng. Nh?ng ?ôi khi l?i là nhà v? sinh có tính phí c?a m?t cá nhân. S? có b?ng thông báo phí nh?ng n?u không có th́ th??ng là 1000 ??ng.

Nam hay n?

Nam = ?àn ông, N? = Ph? n?. Th?t d? nh? khi Nam c?a ti?ng vi?t và Man c?a ti?ng Anh là 2 ch? ??c ng??c c?a nhau cùng nói v? ?àn ông.

Bán d?o

Thu?c lá

Khi b?n ?ang ?i d?o hay trong m?t qu?y r??u, b?n có th? ???c ai ?ó m?i mua thu?c. ??ng t? ra quan tâm v́ ?ó có th? là cách l?a ??o. Có th? h? s? l?a h?t ti?n c?a b?n, t?ng ti?n b?n hay ??n gi?n ch? là bán cho b?n nh?ng s?n ph?m kém ch?t l??ng. Th?t ti?c là thu?c lá hi?n nay xu?t hi?n ? nhi?u n?i h?u h?t là xung quanh nh?ng khu t? ch?c du l?ch hay mua s?m.

T? ch?c t? thi?n

B?n có th? s? g?p nh?ng t́nh nguy?n viên h?t s?c t? tin ?i thu ti?n t? thi?n. H? nói h? là nh?ng thành viên c?a nh?ng t? ch?c t? thi?n có uy tín, h? có th? có m?t list danh sách nh?ng nhà tài tr? ?ă cho h? ti?n t? vài ch?c ngàn ??n vài tr?m ngàn. ?ôi khi có nh?ng cô gái tr? ?n m?c l?ch s? và nói t??ng t?, h? s? làm b?n c?m th?y là b?n nên t?ng m?t cái ǵ ?ó ?? ?ng h? cho qu? t? thi?n. Tuy nhiên, ?ó là nh?ng ǵ h? mu?n, ?ó là cách l?a ??o d? dàng nh?t. B?n c? th? xin th? nhân viên hay tên c?a h?, và nói r?ng b?n mu?n g?i l?i khen ng?i ??n ông ch? c?a h?, ngay l?p t?c s? có m?t chi?c xe máy ch?y ??n và h? s? bi?n m?t. Hi v?ng b?n v?n ch?a ??a cho cô ta ti?n t? thi?n.

?n xin

Th?t là bu?n khi nói ra, nh?ng nh?ng ng??i cho ti?n ?n xin hi?n nay h?u h?t ??u khó x? khi càng cho ?i, th́ l?i càng có nhi?u ng??i khác kéo ??n. ?ó là m?t ?i?u khó nói, nh?ng làm sao ?? trái tim ra kh?i l?ng ng?c? Hi?n t?i, có r?t ít ?n xin ? Vi?t Nam, nh?ng ? m?t s? n?i nó tr? thành công vi?c. Tr? em b? chèn ép vào chân ?? mà khóc, và ?i?u ?ó là có th?t. Ng??i ta c̣n gi? là b? khuy?t t?t. Nên n?u b?n c?m th?y c?n ph?i giúp ?? nh?ng ng??i th?c s? c?n, có nhi?u cách và có nhi?u t? ch?c ?? có th? góp ph?n giúp ??. Nh? các tr?i tr? m? côi, tr??ng tr? em ???ng ph?, tr??ng khuy?t t?t … hăy g?i t?m ḷng c?a b?n cho h?, ?? h? giúp nh?ng ng??i th?c s? c?n nó.

Xoa bóp

B?n có th? th?y và nghe th?y nh?ng ng??i ?i xe ??p qua khách s?n c?a b?n, có ti?ng nh?c nghe lách cách. ?ây là nh?ng ng??i xoa bóp ???c vào khách s?n c?a b?n. Sau m?t ngày m?t m?i, d?ch v? xoa bóp bàn chân luôn ???c m?i chào, v́ v?y khi th?y nh?ng ng??i này ?i qua, b?n hăy yêu c?u nhân viên l? tân ??t ch? cho b?n ngay, ho?c ??t t? s?m ?? sau khi b?n quay l?i khách s?n vào bu?i chi?u th́ s? có ng??i ph?c v? b?n.

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay242
mod_vvisit_counterHôm qua2855
mod_vvisit_counterTu?n này10176
mod_vvisit_counterTu?n tr??c16931
mod_vvisit_counterTháng này81980
mod_vvisit_counterTháng tr??c168531
mod_vvisit_counterT?t c?1254700

Ngày 23 tháng 11 n?m 2017